3522vip-www.3522.vip-新葡亰官网

您当前位置:3522vip>大悲咒常识>88句大悲咒注音版

88句大悲咒注音版

大悲咒大悲咒全文大悲咒注音

  大悲咒全文字数不是很多,在念诵时不会很浪费时间。但如果对大悲咒不是很熟悉,那么在念诵时会有些困难。所以大家在年念诵时,可以看着88句大悲咒注音版去念诵,这样能让自己更好的去念诵这部咒。那接下来一起来看看这方面的内容吧!

  南无?喝啰怛那?哆啰夜耶 nā mó ?hé là dá nā ?duō là yà yē

  南无?阿唎耶 nā mó ?ā lì yē

  婆卢羯帝?烁钵啰耶 pó lú jié dì ?shuò bō là yē

  菩提萨埵婆耶 pú tí sà duǒ pó yē

  摩诃萨埵婆耶 mó hē sà duǒ pó yē

  摩诃迦卢尼迦耶 mó hē jiā lú ní jiā yē

  唵 ōng

  萨皤啰罚曳 sà pó là fá yì

  数怛那怛写 shù dá nā dá xià

  南无悉吉利埵?伊蒙阿唎耶 nā mó xī jí lì duǒ?yī méng ā lì yē

  婆卢吉帝?室佛啰楞驮婆 pó lú jí dì?shì fó là léng tuó pó

  南无?那啰谨墀 nā mó?nā là jǐn chí

  醯唎摩诃皤哆沙咩 xī lì mó hē pó duō shā miē

  萨婆阿他?豆输朋 sà pó ā tuō?dòu shū péng

  阿逝孕 ā shì yùn

  萨婆萨哆?那摩婆萨多?那摩婆伽 sà pó sà duō?ná mó pó sà duō?ná mó pó qié

  摩罚特豆 mó fá tè dòu

  怛侄他 dá zhí tuō

  唵?阿婆卢醯? Ong .ā pó lú xī

  卢迦帝 lú jiā dì

  迦罗帝 jiā luó dì

  夷醯唎 yí xī lì

  摩诃菩提萨埵 mó hē pú tí sà duǒ

  萨婆萨婆 sà pó sà pó

  摩啰摩啰 mó là mó là

  摩醯摩醯?唎驮孕 mó xī mó xī?lì tuó yùn

  俱卢俱卢?羯蒙 jù lú jù lú?jié méng

\

  度卢度卢?罚阇耶帝 dù lú dù lú?fá shé yē dì

  摩诃罚阇耶帝 mó hē fá shé yē dì

  陀啰陀啰 tuó là tuó là

  地唎尼 dì lì ní

  室佛啰耶 shì fó là yē

  遮啰遮啰 zhē là zhē là

  么么?罚摩啰 mó mó?fá mó là

  穆帝隶 mù dì lì

  伊醯伊醯 yī xī yī xī

  室那室那 shì nā shì nā

  阿啰嘇?佛啰舍利 ā là shēn?fó là shě lì

  罚沙罚嘇 fá shā fá shēn

  佛啰舍耶 fó là shě yē

  呼卢呼卢摩啰 hū lú hū lú mó là

  呼卢呼卢醯利 hū lú hū lú xī lì

  娑啰娑啰 suō là suō là

  悉唎悉唎 xī lì xī lì

  苏嚧苏嚧 sū lú sū lú

  菩提夜?菩提夜 pú tí yè?pú tí yè

  菩驮夜?菩驮夜 pú tuó yè?pú tuó yè

  弥帝利夜 mí dì lì yè

  那啰谨墀 nā là jǐn chí

  地利瑟尼那 dì lì sè ní nā

  婆夜摩那 pó yè mó nā

  娑婆诃 suō pó hē

  悉陀夜 xī tuó yè

  娑婆诃 sā pó hē

  摩诃悉陀夜 mó hē xī tuó yè

  娑婆诃 suō pó hē

  悉陀喻艺 xī tuó yù yì

  室皤啰耶 shì pó là yē

  娑婆诃 suō pó hē

  那啰谨墀 nā là jǐn chí

  娑婆诃 suō pó hē

  摩啰那啰 mó là nā là

  娑婆诃 suō pó hē

  悉啰僧?阿穆佉耶 xī là sēng?ā mù qié yē

\

  娑婆诃 suō pó hē

\

  娑婆摩诃?阿悉陀夜 sā pó mó hē?ā xī tuó yè

  娑婆诃 suō pó hē

  者吉啰?阿悉陀夜 zhě jí là?ā xī tuó yè

  娑婆诃 suō pó hē

  波陀摩?羯悉陀夜 bō tuó mó?jié xī tuó yè

  娑婆诃 suō pó hē

  那啰谨墀?皤伽啰耶 nā là jǐn chí?pó qié là yē

  娑婆诃 suō pó hē

  摩婆利?胜羯啰夜 mó pó lì?shèng jié là yè

  娑婆诃 suō pó hē

  南无喝啰怛那?哆啰夜耶 nā mó hé là dá nā?duō là yè yē

  南无阿利耶 nā mó ā lì yē

  婆嚧吉帝 pó lú jí dì

  烁皤啰夜 shuò pó là yè

  娑婆诃 suō pó hē

  唵?悉殿都 ōng?xī diàn dū

  漫多啰 màn duō là

  跋陀耶 bá tuó yě

  娑婆诃 suō pó hē

  大悲咒的注音很重要,在念诵时看着注音去念可以顺利的念诵这部咒,并且在念诵时也不会出错。只是在念诵时,大家需了解念诵大悲咒的方法,这样念诵的咒语效果会更好。

本文链接:88句大悲咒注音版

上一篇:84句大悲咒多少字

下一篇:《大悲咒》全文

李罕诵大悲咒

佛学文化源远流长,《大悲咒》是观世音菩萨为利乐一切众生而宣说,无论是消障除难、得善遂愿,还是究竟的觉证解脱,《大悲咒》都能因其不可思议的大方便威神之力广为利乐。为传承发扬佛之文化惠普大“众”,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制大悲咒视频奉献于世人。

李罕视频

经藏网
XML 地图 | Sitemap 地图